JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE

Správcem osobních údajů jsme přímo my, tj. Mgr. Eva Korbelová, IČO 74273493, Lipová 37, Týnec nad Sázavou a Mgr. Pavla Holubová IČO 76423107, Euklidova 394, Praha 10, vystupující pod označením Vyléčení (dále také jen Sdružení). Vážíme si vaší důvěry, se kterou nám své údaje poskytujete, a při zpracování osobních údajů svých klientů se řídíme níže popsanými pravidly zpracování osobních údajů a postupujeme v souladu s platnými právními předpisy (zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále také jen jako GDPR).

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1) poskytování služeb (semináře, poradenství a konzultace) Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, e-mail nezbytně potřebujeme k tomu, abychom vás mohli evidovat a kontaktovat jako účastníky seminářů. Zpracováváme fotografie zachycující klienty v rámci akcí pořádaných Sdružením, případně další údaje využitelné pro marketing a propagaci.

2) vedení účetnictví Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3) marketing – zasílání newsletterů, nabídek Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – příležitostné zasílání nabídek nových seminářů. Jelikož jste naším zákazníkem (v minulosti jste projevili zájem o náš seminář, poradenství, konzultace), činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery, nabídky jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Chráníme vaše data, jako kdyby byla naše vlastní. Přijaly jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Osobní údaje budou zpřístupněny příslušným správním orgánům pouze v případě, že takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu vyleceni@vyleceni.info. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění či změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz: Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rády, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohly případné pochybení napravit.

Mlčenlivost: Dovolujeme si Vás ujistit, že zachováme mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018